Diện tích đất 28m2 có được làm sổ đỏ không

Diện tích đất 28m2 có được làm sổ đỏ không

Diện tích đất 28m2 có được làm sổ đỏ không(2010-11-24 04:25:00)

Tôi dự tính mua một mảnh đất 28m2. Theo quy định mới thì mảnh đất này có được làm sổ đỏ không?

Diện tích đất 28m2 có được làm sổ đỏ không?
Trả lời:
Theo điều 3, Quyết định số 58/2009/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội:
Kích thước, diện tích đất ở tối thiểu được phép tách thử và việc cấp giấy chứng nhận cho thửa đất ở có diện tích nhỏ hơn mức diện tích tối thiểu được quy định như sau:
1, Thửa đất được hình thành từ việc tách thửa và thửa đất còn lại sau khi tách thửa nếu đảm bảo các điều kiện sau thì được cấp Giấy chứng nhận:

  • a, Có chiều rộng mặt tiền và chiều sâu so với chỉ giới xây dựng từ 3m trở lên.
  • b, Có diện tích không nhỏ hơn 30m2/thửa.

2, Không cho phép tách thửa đối với các thửa đất tại các dự án phát triển nhà ở theo quy hoạch được Nhà nước giao đất, các dự án đấu giá quyền sử dụng đất để xây dựng nhà ở.

3, Nếu người sử dụng đất xin tách thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu (thửa đất còn lại có diện tích kích thước lớn hơn mức tối thiểu) để hợp với thửa đất ở khác liền kề tạo thành thửa đất mới có kích thước, diện tích bằng hoặc lớn hơn mức diện tích tối thiểu quy định tại khoản 1 điều này thì được phép tách thửa đồng thời với việc hợp thửa đất và được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho thửa đất mới. Trường hợp thửa đất còn lại có diện tích kích thước nhỏ hơn mức tối thiểu thì không được phép tách thửa.
4, Nếu thửa đất đang sử dụng được hình thành trước ngày quy định này có hiệu lực thi hành (trừ các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu quy định tại khoản 1 Điều này, đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận thì người sử dụng đất được cấp Giấy chứng nhận. Việc xây dựng nhà ở, công trình trên thửa đất phải theo quy định về việc cấp phép xây dựng)
5, Đối với trường hợp thửa đất đã có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất đối với trường hợp: khi chuyển quyền có tách thửa đất thành hai hoặc nhiều thửa đất, trong đó có một hoặc nhiều thửa không đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này và các thửa đất thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều này.

Như vậy, nếu thửa đất của bạn được hình thành từ thời điểm luật có hiệu lực mà nhỏ hơn 30m2 thì vẫn có thể được cấp sổ đỏ. Bạn có thể ra phòng địa chính của phường và xin hướng dẫn.
Xem chi tiết quyết số 58/2009/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội tại đây.

Các bài khác:

  • Dịch vụ Thiết kế quy hoạch
  • Thiết kế Quy hoạch xây dựng
  • Triển khai xây dựng 40 khu đô thị mới ở Hà Nôi
  • Bản đồ quy hoạch không gian Hà Nội 2030 đến 2050
  • Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) mới
  • Hà Nội công bố mẫu nhà cho người thu nhập thấp
  • Đề xuất quy trình lập, thẩm định phê duyệt quy hoạch sông Hồng

 

Hotline: 098 919 7535